این بخش شامل طراحی، تامین و اجرای سامانه های حفاظت کاتدیک به منظور کنترل خوردگی سازه ها و تاسیسات می باشد.