سازمان

گروه وترا مجموعه ای توانمند در حوزه های تخصصی و توانمند است که هر کدام بنا به سیاستهای گروه، اهداف معینی را پیش می برند.