سازمان

گروه وترا مجموعه ای از شرکتهای توانمند در حوزه های تخصصی و توانمند است که هر کدام بنا به سیاستهای گروه، اهداف معینی را پیش می برند.

بخش مدیریت پروژه

بخش مدیریت پروژه

بخش نظارت

بخش نظارت

بخش ساخت و تولید

بخش ساخت و تولید

بخش متالورژی

بخش متالورژی

بخش شیمی

بخش شیمی