خوردگی یکی از مکانیزمهای خرابی مهم و تاثیرگذار در صنایع می باشد که کنترل و در حد امکان کمینه کردن آن یکی از اساسی ترین فعالیتها در مهندسی می باشد، از اینرو فعالیتهای مرتبط با این حوزه در گروه صنعتی وترا در بخش بازرسی و کنترل خوردگی جهت ارائه ی خدمات به صنایع در دو حوزه خدمات فنی و خدمات بازرگانی برنامه ریزی و انجام می گردند.