ارزیابی قابلیت سرویس دهی

FITNESS FOR SERVICE

 ارزیابی قابلیت سرویس دهی (FFS) یک سری ارزیابی های کمی مهندسی می باشد که به منظور تعیین و تایید یکپارچگی ساختاری و انسجام مکانیکی تجهیزات در حال سرویس و دارای ترک، و یا هر نقص دیگر ایجاد شده در حین ساخت و یا سرویس، انجام می پذیرند. ظروف تحت فشار، مخازن ذخیره و سیستم های لوله کشی با گذشت زمان در معرض انواع گوناگونی از تخریب قرار می گیرند که این امر در نهایت یکپارچگی سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. کُدها و استانداردهای فعلی تنها ارائه دهنده قوانین و دستورالعمل های مربوط به طراحی، ساخت، بازرسی و تست تجهیزات تحت فشار نوساز می باشند. در حال حاضر این کُدها در مورد پذیرش ضخامت از دست رفته و خورده شده تجهیزات از قوانین تجربی استفاده می کنند. در نتیجه، واحدهای عملیاتی اغلب به اشتباه و بدون اینکه واقعاً نیازی باشد به منظور تعمیر یا تعویض تجهیزات متوقف می شوند. در چنین شرایطی، اجرای ارزیابی های مهندسی نظیر ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی (FFS) جهت بررسی یکپارچگی ساختاری و امکان افزایش ایمن عمر تجهیزات دارای نقص امری مفید و در عین حال ضروری به نظر می رسد.

اهداف FFS

  • شناسایی مکانیسم های تخریب فعال و حالت های خرابی (خوردگی، شکست ترد، خستگی و …)
  • شناسایی انواع عیوب
  • ارزیابی عملکرد سرویس توام با عیب

 

پیاده سازی FFS

سطح 1 : سطح ارزیابی پایه است که شامل محاسبات دستی است .

سطح 2 : این سطح از ارزیابی پیچیده تر از سطح 1 است و باید فقط توسط مهندسین مسلط به استاندارد API/ASME انجام شود. بسیاری از محاسبات سطح دو میتوانند همراه با محاسبات کامپیوتری باشند. این سطح نیازمند اطلاعات دقیق تر و جزئی تر است .

سطح 3 : این سطح پیچیده ترین سطح ارزیابی است. ارزیابی سطح سه شامل شبیه سازی کامپیوتری و آنالیز المان محدود (FEA) یا داینامیک کامپیوتری سیال (CFD) می باشد.

 

مراحل پیاده سازی FFS

دستورالعمل کلی FFS برای انواع نقص ها شامل 8 مرحله است:

مرحله 1: مشخص کردن نقص و مکانیسم تخریب

مرحله 2: جمع آوری دیتا

مرحله 3:کاربردها و محدودیتهای دستورالعملهای ارزیابی FFS

مرحله 4: تکنیکهای ارزیابی و معیارهای پذیرش  (ارزیابی سطح 1و 3و 2)

مرحله 5: تعیین عمر باقیمانده

مرحله 6: اقدامات اصلاحی

مرحله 7 پایش و مانیتورینگ حین سرویس

مرحله 8:بایگانی

اگر نتایج ارزیابی قابلیت سرویس دهی، نشان دهد که یک قطعه برای شرایط عملیاتی فعلی مناسب می­ باشد، آن قطعه می تواند با چنین شرایطی به سرویس دهی خود ادامه دهد.

 

 

نتیجه FFS

با توجه به نتایج FFS می­ توان در ارتباط با امکان سنجی نحوه عملکرد سیستم پیش بینی های لازم را انجام داد. این پیش بینی به شرح زیر می­ب اشد که تجهیز مورد نظر:

  • امکان ادامه سرویس دارد
  • امکان ادامه سرویس با تعمیر دارد (Repair)
  • امکان ادامه سرویس با تغییر شرایط دارد (Rerate)
  • امکان ادامه سرویس ندارد (Replace)

در نهایت در شرایطی که نتایج 1 تا 3 حاضر باشند می­توان مدت زمان عمر تجهیز را ارائه کرد.