ارزیابی مستقیم خوردگی خارجی (ECDA)

ارزیابی مستقیم خوردگی خارجی (ECDA) یک فرآیند ساختار یافته است که با ارزیابی و کاهش تأثیر خوردگی خارجی بر یکپارچگی خط لوله، ایمنی را بهبود می بخشد. ارزیابیهای ECDA به طور پیشگیرانه از بزرگ شدن عیوب خوردگی به اندازه ای که در نهایت یکپارچگی ساختاری خط لوله را تحت تأثیر قرار دهد از طریق موارد کلی زیر جلوگیری می کند:

 

– شناسایی و آدرس دهی خوردگی

– ترمیم عیوب خوردگی

– رفع علل خوردگی

 

 

 

ECDA یک فرآیند بهبود مستمر است. از طریق ارزیابی های منظم، اپراتورهای خط لوله می توانند مکان هایی را که در آن خوردگی رخ داده، رخ می دهد یا ممکن است رخ دهد، شناسایی و آدرس دهی کنند. ارزیابی مستقیم خارجی یک خط لوله شامل چهار مرحله است:

ارزیابی مستقیم خوردگی خارجی (4 فاز)

1. پیش ارزیابی

در مرحله پیش ارزیابی، یک بازرسی دقیق مسیر (ROW) انجام می شود و تمام داده های عملیاتی خط لوله جمع آوری می شود.

2. بازرسی غیر مستقیم

مرحله آزمایش غیرمستقیم شامل دو یا چند روش تست زیر است:

3. بررسی مستقیم

پس از تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از روش‌های ارزیابی غیرمستقیم، مکان‌هایی برای بررسی مستقیم برای بازنگری و بازرسی از موارد زیر در نظر گرفته می‌شوند:

  • وضعیت پوشش خط لوله
  • وضعیت سیستم حفاظت کاتدی
  • نقص خط لوله
  • آسیب خوردگی خط لوله
  • ویژگی های خاک مانند مقاومت و pH در عمق خط لوله

 

4. پس ارزیابی

پس از اتمام بررسیهای مستقیم، یک گزارش ارزیابی پس از آن ارائه می شود:

  • جزئیات تمام آزمایشات انجام شده
  • نتایج آزمون
  • تمام توصیه های لازم برای حفاظت از خوردگی خط لوله

پرسنل فنی واجد شرایط گروه صنعتی وترا می توانند نتایج همه این آزمایشات ارزیابی مستقیم خوردگی خارجی برای خطوط لوله نفت، گاز و آب را انجام و تجزیه و تحلیل کنند.

 

ماموریت این بخش از گروه وترا حل مشکلات خوردگی شما است. ما آماده کمک به مهندسی خوردگی و نیازهای خدمات میدانی شما ، از جمله طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و نگهداری مداوم، هستیم.