مدیریت خوردگی یک فرآیند می باشد که عمل به آن باعث کنترل بهتر خوردگی در تاسیسات، کمتر شدن سرعت خوردگی، کاهش تعداد نشتیها، افزایش ایمنی و بهینه شدن هزینه های مربوطه می شود. هر سامانه مدیریت یکپارچگی تاسیسات باید بر اساس اصول مدیریت خوردگی باشد که این اصول دربرگیرنده تدبیرهای مهندس خوردگی و دربرگیرنده تدبیرهای غیر مهندسی خوردگی می باشد.