برای مقابله بهتر و موثرتر با پدیده خوردگی، آگاهی از سرعت (تخریب) خوردگی بسیار مهم می باشد. با پایش سرعت خوردگی و دانستن آن می توان اول به این نتیجه رسید که آیا میزان سرعت خوردگی پایش شده قابل قبول است یا خیر. نکته دوم محاسبه و تخمین عمر باقیمانده قطعه مورد نظر و تعیین تقریبی زمان احتمالی نشتی، تعمیر و یا تعویض آن قطعه می باشد.

بنابراین، وجود یک سامانه پایش خوردگی می تواند کمک بزرگی به بهبود مدیریت خوردگی تاسیسات مربوطه بنماید.