اتصالات صنعتی

اتصالات صنعتی

اتصالات قابل پیاده شدن (DISMANTLING JOINTS)

اتصالات قابل انبساط  (EXPANSION JOINTS)

اتصالات قابل انعطاف(FLEXIBLE COUPLINGS)

اتصالات ساکت و اسپیگات (SOCKET & SPIGOT FLANGE)

فلنج فولادی گلودار، لبه دار و تخت (WELDING NECK, SLIPON,PLAIN FLANGE )

فلنج کور فولادی (درپوش) (BLIND FLANGE)

فلنج آداپتور (ساکت) (ADAPTOR FLANGE)

واشر آب بندی منجیدار (RUBBER GASKET)

تبدیل (REDUCER)

سه راهی (TEE)

زانو (ELBOW)

کپ (CAP)