اتصالات قابل انبساط (Expansion Joints)

اتصالات قابل انبساط (Expansion Joints) اتصالاتی هستند که قابلیت افزایش طول به صورت کشویی توسط لغزش سطوح را فراهم می آورند. این اتصالات در خطوط لوله رو کار در شرایطی که امکان تغییر طول لوله به دلایل مختلف نظیر انبساط و انقباض وجود دارد می توانند مورد استفاده قرار گیرند.