مهمترین نکاتی که خریداران می بایست در هنگام سفارش گذاری و یا اخذ استعلام در خصوص کلیه ی محلولهای کوئنچ یا مایعات سخت کاری در نظر داشته باشند، شامل مواردی است که هدف نهایی عملیات کوئنچ را با توجه به نوع فولادهایی که می خواهیم عملیات حرارتی کنیم مشخص می نماید، هر چند که موارد جزئی تر را نیز می توان در صورت دانش خریدار در سفارش گذاری لحاظ نمود ولی موارد یاد شده بسیار الزامی بوده و موید مقایسه کیفیت محلولهای کوئنچ می باشند:

  1. حداکثر سرعت سرد کنندگی محلول Maximum Cooling Rate (0C/S)
  2. دمایی که حداکثر سرعت سردکنندگی در آن دما رخ می دهد Temperature of the Maximum Cooling Rate (0C)
  3. سرعت سرد کنندگی محلول در دماهای 2000C الی 4000C که عمدتا دمای 3000C کفایت می کند Cooling Rate at 3000C (0C/S)
  4. در شرایطی که طراح نیاز داشته باشد نیز زمان سرد شدن تا دماهای 4000C ،2000C و 6000C می تواند سودمند باشد.

در محلولهای کوئنچ روغن و آب، نتایج تست همواره ثابت هستند (به شرط ثابت بودن شرایط تست و ماهیت محلول)، ولی در خصوص محلولهای کوئنچ پایه آب با تغییر غلظت، نتایج متغیری را می توان تولید کرد، لذا باید حتما بررسی نمود با چه درصدی از غلظت محلول خریداری شده به موارد خواسته شده و یا ادعا شده ی تولید کننده خواهیم رسید که می تواند اولین قدم در درک قیمت تولید کننده و مقایسه ی تولید کننده های مختلف باشد.

* باید توجه داشت انجام این تست در کشور به ندرت انجام می گیرد و نیاز به تجهیزات خاص و رعایت نکات مهندسی ویژه دارد، لذا این مجموعه بر اساس فعالیتهای تخصصی خود در این زمینه، شرایط انجام آزمون محلولهای کوئنچ را فراهم کرده و می تواند همواره در کنار صنعتگران، رهگشا در زمینه های مختلف عملیات حرارتی باشد.