این سری از محصولات مشتمل بر ۵ نوع می باشند:

Aquench PC160, Aquench PC160-NN, Aquench PC101, Aquench PC201, Aquench PC600

.

نتیجه استاندارد آزمون مشخصه
۸-۱۰  ASTM E70 PH
۱۰- ASTM D97 Pour Point
none ASTM D92 Flash Point
Pass ASTM D665 Rust Inhibition
none EPA, NFPA, OSHA Toxic Gases
Pass National Industrial wastewater