این سری از محصولات مشتمل بر ۳ نوع می باشند:

Aquench PG104, Aquench PG150, Aquench PG400

.

نتیجه استاندارد آزمون مشخصه
۸-۱۰  ASTM E70 PH
۱- ASTM D97 Pour Point
none ASTM D92 Flash Point
Pass ASTM D665 Rust Inhibition
none EPA, NFPA, OSHA Toxic Gases
Pass National Industrial wastewater