این سری از محصولات مشتمل بر ۱۲ نوع می باشند:

Aquench PK110 , Aquench PK123, Aquench PK135, Aquench PK150, Aquench PK-L, Aquench PK45, Aquench PK150-NN, Aquench PK200-NN, Aquench PK110-NN, Aquench PK100, Aquench PK56, Aquench PK230

.

نتیجه استاندارد آزمون مشخصه
۸-۱۱  ASTM E70 PH
۲۰- ASTM D97 Pour Point
none ASTM D92 Flash Point
Pass ASTM D665 Rust Inhibition
none EPA, NFPA, OSHA Toxic Gases
Pass National Industrial Wastewater