این سری از محصولات مشتمل بر ۸ نوع می باشند:

Aquench PS430, Aquench PS150, Aquench PS 200, Aquench PS300, Aquench PS430-NN, Aquench PS150-NN, Aquench PS200-NN, Aquench PS300-NN

.

نتیجه استاندارد آزمون مشخصه
۸-۱۰  ASTM E70 PH
۲۲- ASTM D97 Pour Point
none ASTM D92 Flash Point
Pass ASTM D665 Rust Inhibition
none EPA, NFPA, OSHA Toxic Gases
Pass National Industrial wastewater