این محصولات جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی وان های کوئنچ و همچنین قطعات عملیات حرارتی  ناشی از مواد مایع سخت کاری، تولید و با نسبتهای مشخص بنا به شرایط کاری، مورد مصرف صنعتگران قرار می گیرد.