نیکل و به طور کلی آلیازهای پایه نیکل تا نقطه ی ذوب خود یک ساختار FCC دارد و می توند با تعدادی از عناصر بدون شکل گیری فازهای مخرب آلیاژ شود. نیکل در برخی جنبه ها شباهت زیادی به آهن دارد و در جدول تناوبی همسایه – نزدیک آهن می باشد.

نیکل کمی سنگین تر از آهن است و خواص مکانیکی و مغناطیسی مشابهی دارد. با این حال شبکه کریستالی نیکل خالص کاملا با آهن متفاوت است، بنابراین متالورژی نیکل و آلیاژهای نیکل متفاوت از آلیاژهای آهن خواهد بود.

از آنجا که نیکل قابلیت حلالیت  بالایی برای دیگر فلزات دارد، تعداد زیادی آلیاژ مختلف از این فلز ساخته شده است. نیکل و مس حلالیت کامل در یکدیگر دارند. آهن و کبالت در نیکل تا مقدار زیادی حل می شوند. میزان حلالیت کروم در نیکل 35 تا 40 درصد و برای مولیبدن 20 درصد است. همچنین باید خاطرنشان کرد اضافه کردن این عناصر (مس، آهن، کروم، مولیبدن و کبالت) به نیکل اثر معکوس بر روی جوش پذیری نیکل ندارد.

به طور کلی نیکل خالص تجاری و آلیاژهای نیکل-مس جوش پذیری یکسانی دارند. اغلب دیگر آلیاژهای پایه نیکل رفتاری شبیه به فولاد زنگ نزن دارند و شبیه به فولادهای زنگ نزن آستنیتی، آلیاژهای نیکل ساختار کریستالی یکسانی تا نقطه ذوب دارند.

اضافه کردن مقدار کمی منگنز، سیلیسیم، نیوبیوم، کربن، آلومینیوم و تیتانیوم اثر مخربی در جوش کاری نیکل نخواهند داشت و هنگامی که آلومینیوم یا تیتانیوم به منظور بهبود رسوب سختی  (چند درصد) اصافه می شوند، محافظت مناسب از منطقه ی جوش به دلیل محدود کردن شکل گیری اکسید ضروری است.

جوش پذیری آلیاژهای نیکل به عناصر باقیمانده نظیر گوگرد، فسفر، سرب، زیرکونیوم، بر و بیسموت حساس بوده چرا که این عناصر در نیکل قابل حل نبوده و می توانند موجب ایجاد ترک گرم در حین انجماد جوش گردند.

بر و زیرکونیوم در مقادیر بسیار کم به آلیاژهای خاص نیکل جهت بهبود بازدهی آلیاژ در دماهای بالا اضافه می شوند و  این در حالیست که جوش پذیری را کاهش می دهند.

اثرات مضر گوگرد روی داکتیلیته با اضافه کردن مقادیر کمی منگنز در فیلر متال کنترل می شوند.

جوشهای ذوبی انجام شده در نیکل، آلیاژهای نیکل-مس و نیکل مولیبدن بدون اضافه کردن عناصر در فیلر متال بواسطه آلودگی جوش با اکسیژن، نیتروژن یا مونوکسید کربن دارای تخلخل (Porosity) خواهد بود لذا عناصری نظیر تیتانیوم یا دیگر عناصر واکنش دهنده به گازها در فلز متال تعبیه و از ایجاد تخلخل جلوگیری می نمایند.

از سری فیلرمتال های مهم برای آلیازهای پایه نیکل موارد زیر بوده که بنا به سفارش و به همراه بازرسی فنی متناسب با استاندارد مد نظر کارفرما در برندهای متنوع قابل تحویل می باشند: