اتصالات واسط سازه ای

به دلیل تفاوت در دمای ذوب یا عدم سازگاری شیمیایی، در بسیاری از تجهیزات، امکان جوشکاری ذوبی بین مواد فلزی ناهمگن وجود ندارد. این مجموعه با تولید اتصالات واسط سازه ای یا انتقالی دو فلزی یا دو جنسه (Structural Transition Joints) به عنوان قطعه میانی برای جوشکاری سازه های غیر قابل جوش این مشکل را برطرف می نماید.

اتصالات انتقال سازه ای روکش دار به عنوان اجزای کاملا جوش داده شده، خطر خوردگی را از بین برده و دوام و مقاومت بهتری در شرایط سرویس دهی بوجود می آورند.

 

 

 

لینک ثبت سفارش