تاریخ انجام پروژه: آبان ماه 95

 

گروه ترمیم شرکت وترا، نسبت به نعمیر بدنه ی یکی از دستگاههای اکستروژن که در اثر کارکرد بلند مدت دچار ترک های عمیق و بعضا گسیختگی کامل گردیده بود، به روش های مدرن مهندسی تعمیر نموده و موجب برگشت سرمایه ی محسوسی به کارفرما گردید.

پس از بازدید، دستگاه مورد نظر مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت و از لحاظ دینامیکی و استاتیکی بررسی کامل گردید، به واسطه محاسبات تنش، طراحی اولیه انجام و تعمیر به روش جوشکاری مد نظر قرار گرفت، در مرحله ی بعد دستورالعملهای مربوطه جوشکاری تعمیری توسط تیم مهندسی نگاشته و تستهای اولیه اخذ گردید.

این دستگاه طی ۱۰ روز کاری انجام و کما فی السابق به خط تولید برگردانده شد.

 

وجود ترک­های با عمق و طول زیاد و بعضا وجود گسیختگی کامل در بخش هایی از بدنه دستگاه اکستروژن

 

ترمیم ترک