نام کارفرما: شرکت ایران خودرو

تاریخ انجام پروژه: 97/06/15 لغایت 97/07/15

 

با درخواست شرکت ایران خودرو در خصوص ترمیم ترکهای مشاهده شده بر روی دو عدد دستگاه پرس 1500 تن خط G2-3  و G2-4 سالن پرس 3 ، گروه مهندسی وترا با توجه به اهمیت بسیار بالای موضوع و حساسیت و موقعیت ترکهای ایجاد شده به خصوص در اطراف بوشها و اسلایدهای پایین دستگاه و به منظور پیشگیری از آسیب های جبران ناپذیر به دستگاه و توقف خارج از برنامه تولید، ضرورت داشت تا در اسرع وقت نسبت به ترمیم ترکهای ایجاد شده و برطرف کردن عیوب احتمالی جوشها اقدام نماید.

 

مراحل اجرای پروژه ترمیم ترکهای

 • بررسی ماهیت فلز اعم از تعیین ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی
 • تحلیل تنش تجهیز مربوطه بر اساس شرایط سرویس دهی
 • تهیه دستورالعملهای فنی، تعمیری و جوشکاری (WPS, PQR, Preheat & PWHT, … )
 • تعیین ترکیب و تعداد اکیپ کاری متخصص مرتبط با فرایند ترمیم این پروژه
 • تجهیز نمودن کارگاه و استقرار سیستم ایمنی و همچنین نصب سیستم تهویه مناسب بدلیل وجود آلودگی بالای محیطی
 • دمونتاژ قطعات داخل تاج پرس
 • شستشو و چربی زدایی کامل دستگاه به منظور آماده سازی جهت عملیات تعمیر.
 • انجام بازرسی های پیشرفته
 • بررسی و تعیین فرایند بازرسی تکمیلی مطابق با شرایط موجود و رفتار شکست به نحوی که کلیه­ ی ناپیوستگی های ایجاد شده رصد گردند.
 • مهار کردن ترکها به نحوی که از عدم رشد آنها در طول فرایند ترمیم اطمینان حاصل گردد.
 • سنگ زنی کامل ترکها و عیوب پیدا و پنهان داخل تاج پرس و آماده سازی برای جوشکاری
 • انجام بازرسی مجدد جهت اطمینان از از بین رفتن کامل ترک ها و آماده سازی اتصال جهت انجام عملیات جوشکاری
 • جوشکاری ترکهای داخل تاج پرس با انجام مطابق دستورالعمل تعمیرات و WPS
 • تنش زدایی موضعی بدلیل ابعاد بالای تجهیز
 • تست کامل (NDT(UT,MT,PT,VT کلیه جوشهای انجام شده جهت تائید نهایی

 

نمونه هایی از ترک های ایجاد شده در بدنه و اطراف بوش های داخل تاج و همچنین زیر اسلاید پرس

 

انجام عملیات بار برداری جهت برطرف نمودن ترک­ها و اجرای جوشکاری تعمیری

 

نمونه هایی از روند تعمیرات ترک های ایجاد شده در بدنه و اطراف بوش های داخل تاج و همچنین زیر اسلاید پرس