تاریخ انجام پروژه: دی و بهمن ماه 97

 

در خصوص ترمیم گسیختگی کامل بخشی از بدنه و همچنین سایر ترکهای مشاهده شده در بدنه یاتاقان غلتک کوره (Supporting Roller Bearing)، بخش مهندسی جوش گروه صنعتی وترا با توجه به جنس چدنی تجهیز مذکور و همچنین پیچیدگی و موقعیت حساس ترکهای ایجاد شده به خصوص  به منظور پیشگیری از آسیب های جبران ناپذیر به تجهیز به جهت مستعمل بودن و همچنین وجود عیوب متعدد ریخته گری در فرآیند ساخت، نسبت به تدوین دستورالعمل و اجرای تعمیرات، نظیر بازرسیهای پیشرفته جهت تعیین میزان، محل و نحوه پیشروی ترکها، مهار ترکها جهت جلوگیری از رشد ناپایدار ترک بعلت انعطاف پذیری بسیار کم چدن خاکستری در هنگام بار برداری، استحکام دهی سطوح چدنی با روش پین گذاری جهت جلوگیری نمودن از جوانه زنی و رشد مجدد ترک در ناحیه HAZ و سپس عملیات جوشکاری به همراه ایجاد لایه واسطه جهت اطمینان از کیفیت نهایی جوش بعلت حجم بالای حوضچه مذاب اقدام گردید و طی بازرسی های نهایی مورد درخواست کارفرما نظیر تست های NDT و هیدروتست در فشار مورد نظر، تجهیز مذکور تایید و جهت قرارگیری در شرایط سرویس­ دهی در اختیار کارفرمای محترم قرار گرفت.

وضعیت گسیختگی و ترکهای ناشی از شرایط سرویس دهی و همچنین فرسوده بودن تجهیز

 

انجام آزمون های غیر مخرب جهت تعیین میزان، محل و نحوه پیشروی ترکها در تجهیز

 

انجام عملیات لایه پوشانی و جوشکاری ناحیه ترمیمی بر اساس دستورالعملهای مربوطه

 

اتمام عملیات جوشکاری و پرداخت کاری قطعه جهت قرارگیری در شرایط سرویس دهی