این بخش از گروه وترا، در دو حوزه ی اصلی نظارت فعالیت می کند:

  • بازرسی فنی
  • ممیزی پروژه های فنی