امروزه کیفیت در صنعت دارای اهمیت فراوانی میباشد و بازرسی فنی و از همه مهمتر انتخاب روش صحیح بازرسی بخصوص بازرسی جوش جهت اطمینان از نبود عیوب زیان بخش و عوامل موثر دیگر در شکست ناگهانی، در قطعات و مجموعه­ ها و همچنین در سازه های مهندسی اهمیت فراوان دارد.

> این واحد با بهره گیری از دانش پرسنل متخصص ،کارآزموده با گواهینامه ها و صلاحیتهای تخصصی مربوطه و با اعتقاد بر اینکه علاوه بر بازرسی نهایی در جوشکاری، بازرسی­های قبل و حین جوشکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است، عمده فعالیت­های بازرسی جوش را در حوزه­ های زیر متمرکز نموده است:

بازرسی حرفه ای مواد خام و مصرفی جوشکاری مطابق استاندارهای مربوطه.

کنترل وضعیت دستگاه های جوشکاری، کالیبراسیون، صحه گذاری آنها و تجهیزات مربوطه.

کنترل موارد فنی مرتبط در حین جوشکاری.

بازرسی پشرفته و نظارت نهایی مخرب و غیرمخرب جوش ویا نظارت بر حسن انجام آنها

بازرسی عملیات حرارتی پس از جوشکاری.

تهیه گزارش بازرسی