بازرسی رنگ یکی از مباحث حیاتی صنعت است، گسترش و ایجاد روز افزون تأسیسات فلزی از یک سو و تلاش، جهت افزایش طول عمر سازه­ های فلزی از سوی دیگر موجب پیشرفت تکنولوژی­ آماده سازی سطوح، عملیات پوششکاری و رنگ آمیزی سطح گردیده، بـه طـوری کـه احاطـه و اشـراف کامـل بـه تمـامی جزئیـات و روشهای مختلف بطور کامل برای ناظرین و بازرسین بسیار ضروری می­ باشد.