"<yoastmark

همانطور که می دانیم به طور متداول، پروژه های اجرایی، به خصوص پروژه های حائز اهمیت، درگیر فعالیتهای مختلف فنی اعم از ساخت تجهیزات مربوط به پروژه و عملیات عمرانی هستند و تخصصهای مرتبطی از جمله عمران، مکانیک، متالورژی، برق، شیمی و … درگیر مباحث متعدد و مرتبط این پروژه ها می باشند. تجربه نشان می دهد در بسیاری از پروژه ها حتی با وجود ارکان متعدد پروژه از جمله مشاور طرح، مدیرت طرح، شرکت بازرسی شخص سوم و …، بازهم غفلت در برخی امور وجود داشته که کیفیت نهایی اجرا را دستخوش تغییر نموده و خسارات جبران ناپذیری را به بار آورده است.

با توجه به این تجربه، بخش نظارت گروه وترا با تشکیل گروهی از متخصصین این مباحث که همگی از صاحب نظرهای تخصص خود می باشند، پروژه های مختلفی را همراه بوده است و در طول پروژه در کنار تیم کارفرمایی می باشد.

این گروه با برنامه ریزی منسجم و دقیق و بر اساس نظامنامه ی ممیزی تدوین شده در این گروه و همچنین استانداردهای مختلف تصویب شده در پروژه، حوزه ها و دیسیپلین های  مختلف فنی و حیاتی پروژه را به عنوان ممیز شخص دوم (ممیزی داخلی)، مورد ارزیابی قرارداده و با ارائه ی اقدامات اصلاحی و برگزاری جلسات سریع با دیگر ارکان درگیر پروژه، مسیر بهبود مستمر در طول پروژه را هموار و تسهیل می نماید.

نتایج حاصله از این روش بسیار مثمر ثمر بوده و موارد زیر را شامل می گردد:

1- عدم اتلاف بخش اعظمی از هزینه های بالقوه و حتی بالفعل

2- ایجاد هماهنگی موثر مابین ارکان پروژه

3- تصحیح و یا در برخی امور، تدوین دستورالعملها و روشهای اجرایی کارآمد

4- تدوین لیست کامل از عدم انطباقها و برنامه ریزی صحیح در برطرف نمودن موارد مربوطه

5- تدوین لیست کامل از اقدامات اصلاحی درخواست شده و میزان اقدامات انجام شده

6- حداقل افزایش 30 درصدی در کیفیت پروژه

7- …