مقالات

تنش زدایی

تنش زدایی

عملیات حرارتی تنش زدایی به منظور آزادکردن تنشهای قفل شده در ماده در حین تولید می باشد. عملیات حرارتی تنش زدایی عبارتست از حرارت دادن یکنواخت تا دمایی پایینتر از استحاله فازی، نگه داشتن در این دما برای مدت زمانی معلوم و متعاقبا سرد کردن یکنواخت. اگر سرعت سرد کردن ثابت و یکنواخت نباشد، تنشهای باقیمانده جدید می تواند در …